Ashok Roy

Ashok Roy

Aham

Aham

Ajoy

Ajoy

Akbar

Akbar

Amal

Amal

Arpan

Arpan

Barka Rajak (Raju)

Barka Rajak (Raju)

Babu (2)

Babu

Babu Dada

Babu Dada

Babul

Babul

Chinu

Chinu

Bapi Dutta

Bapi Dutta

Dipak

Dipak

Bhola Das

Bhola Das

Chhotu Pandey

Chhotu Pandey

Chhotu

Chhotu

Kalia

Kalia

Debjyoti Nayek (Nandu)

Debjyoti Nayek (Nandu)

Kanai (D & D Boy)

Kanai(D & D Boy)

Gopal Das

Gopal Das

Gour Bagira

Gour Bagira

Govinda

Govinda

Mandan Kumar

Mandan Kumar

Kalu

Kalu

Mongal

Mongal

Montu

Montu

Naltu Ghosh

Naltu Ghosh

Pakhi (D & D Boy)

Pakhi (D & D Boy)

Kumu Tudu

Kumu Tudu

Pijush

Pijush

Punjabi

Punjabi

Raju (D & D Boy)

Raju(D & D Boy)

Ram (Unknown Boy)

Ram(Unknown Boy)

Ratan

Ratan

Sanjay Ghosh

Sanjay Ghosh

Shiba

Shiba

Shyam (Unknown Boy)

Shyam(Unknown Boy)

Sourav

Sourav

Sujoy

Sujoy

Sukumar Roy

Sukumar Roy

Suman (Unknown Boy)

Suman(Unknown Boy)

Madan (Unknown Boy)

Madan (Unknown Boy)

Unknown Boy Nawba

Nawba (Unknown Boy)

Sushil Mistri

Sushil Mistri

Syed Alam (Bhim)

Syed Alam(Bhim)

Tapash Ghosh

Tapash Ghosh

Uttam Sekh

Uttam Sekh

Prabhas

Prabhas

Biju

Biju

Kalu Das

Kalu Das

Unknown Boy (Badal)

Badal

Unknown Boy Pagol (Hari)

Hari

Unknown Boy (Suresh)

Suresh

Unknown Boy @ Raju

Raju

Bipul Das

Bipul Das

Bapi Mondal

Bapi Mondal

Biswajit Rai

Biswajit Rai

Dipak Rai

Dipak Rai

Prakash Rai

Prakash Rai